Обявиха още две нови защитени територии в страната

197

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповеди за обявяване на две нови защитени територии в категорията „защитена местност“ – „Туфеста острица“, в землището на село Горно Вършило, община Септември, област Пазарджик и „Долно Черковище“, в землището на с. Долно Черковище, община Стамболово, област Хасково.

Защитена местност “Туфеста острица” е с площ от 6,889 дка и е обявена по предложение на РИОСВ – Пазарджик в съответствие със Закона за защитените територии (ЗЗТ) с цел опазване на застрашен растителен вид – туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание.

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на екземпляри от растителния вид туфеста острица и неговото местообитание, като например: промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство с изключение с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения; разораване; паша и други.

Защитена местност „Долно Черковище“ се простира на 4691,116 дка и е обявена по предложение на община Стамболово, Българско Дружество за защита на птиците, Природозащитно сдружение „Биосфера“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ и е подкрепено от РИОСВ – Хасково.

Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитанията на защитени, редки и застрашени растителни видове и животински видове. Растителните видове включват вкл: Бяла змийска трева (Goniolimon collinum), Румелийски тръбоцвет (Trachelium rumelianum), Нежен лопен (Verbascum humile), Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и други.

Животински видове включват дъждовник (Salamandra salamandra), голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis) зелен гущер (Lacerta viridis), египетски лешояд (Neophron precnopterus), черен лешояд (Aegipius monachus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), скален орел (Aquila chrysaetus),царски орел (Aquila heliaca), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), средиземноморски сокол (Falco eleonorae) и други както и с цел опазване на характерен и забележителен ландшафт.

Не се допускат дейности, които могат да доведат до обезпокояване и унищожаване на видовете – предмет на защита, увреждане и унищожаване на техните местообитанията, както и на естествените характеристики на ландшафта. В тази връзка, в защитената местност е забранено строителството и други дейности, водещи до промяна на ландшафта, с изключение: поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и други съоръжения, както и изграждане на екопътеки и прилежащите им инфраструктурни елементи и други.

Предстои обнародване на двете заповеди в Държавен вестник.

Коментарите са забранени.